Ingierstrand Bad Restaurant

Ingierstrandveien 30, Svartskog